Skip links

Deall y Ddeddfwriaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno rheoliadau newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob busnes, y sector cyhoeddus a sefydliad trydydd sector yng Nghymru wahanu deunyddiau ailgylchadwy fel y mae’r rhan fwyaf o ddeiliaid tai yn ei wneud ar hyn o bryd.

Bwriad y Rheoliadau hyn yw gwella ansawdd a maint y casgliadau gwastraff ledled Cymru, yn fwyaf nodedig drwy ei gwneud yn ofynnol i wastraff bwyd gael ei wahanu a’i gasglu ar wahân pan fydd unrhyw fusnes yn cynhyrchu mwy na 5kg yr wythnos yn unig.

Daeth y rheoliadau newydd i rym ar 6 Ebrill 2024, felly mae’n bwysig i fusnesau ymgyfarwyddo â’u goblygiadau.

Felly beth yw’r newidiadau allweddol?

Gwahanu Gwastraff Bwyd yn Orfodol i’w Gasglu

 • Rhaid i fusnesau sy’n cynhyrchu gwastraff bwyd ei wahanu oddi wrth fathau eraill o wastraff.
 • Yn hwyluso prosesau ailgylchu effeithlon a lleihau faint o wastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi.
 • Yn cyfrannu at amddiffyn yr amgylchedd a chynaliadwyedd busnes.

Diffyg Cydymffurfiaeth ar gyfer Tanciau malu a Threuliwyr Hylifol

 • Ni fydd dyfeisiau sy’n malu a hylifo gwastraff bwyd cyn ei ollwng i’r system garthffosiaeth bellach yn cael eu hystyried yn cydymffurfio.
 • Yn cyfrannu at rwystrau mewn carthffosydd a mynyddoedd braster, gan achosi difrod amgylcheddol ac isadeiledd.
 • Rhaid i fusnesau sy’n dibynnu ar y dulliau hyn archwilio opsiynau amgen i waredu gwastraff bwyd sy’n cyd-fynd â Deddf yr Amgylchedd 2021.

Deddfwriaeth eisoes ar waith yn yr Alban ers 2014

Mae deddfwriaeth gwastraff bwyd masnachol wedi bod ar waith yn yr Alban ers 2014, ac mae’r ddeddfwriaeth sy’n cael ei chyflwyno yng Nghymru yn debygol o ddilyn canllawiau tebyg. Mae’n debygol y bydd yn rhaid i fusnesau sy’n cynhyrchu mwy na 5kg o wastraff bwyd bob wythnos gydymffurfio â’r rheoliadau newydd.

Drwy aros yn wybodus a gweithredu yn awr, gall eich busnes osod esiampl gadarnhaol a bod ar flaen y gad o ran rheoli gwastraff bwyd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Pwysigrwydd Cydymffurfio

Mae cadw at y ddeddfwriaeth newydd sy’n cael ei chyflwyno yng Nghymru yn hollbwysig, gan ei bod o fudd i’r amgylchedd ac yn cael effaith gadarnhaol ar eich busnes. Mae cydymffurfio â’r rheoliadau hyn yn sicrhau bod eich busnes yn rhan o’r ateb i greu dyfodol cynaliadwy.

Amddiffyn yr Amgylchedd

 • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr trwy wahanu gwastraff bwyd.
 • Meithrin cynaliadwyedd gyda rheolaeth gyfrifol ar wastraff.

Manteision Busnes

 • Arbed costau drwy symleiddio rheoli gwastraff.
 • Denu cwsmeriaid eco-ymwybodol sydd â rhinweddau cynaliadwyedd.

Osgoi Cosbau

 • Atal dirwyon a niwed i enw da trwy gydymffurfio.
 • Diogelu eich busnes rhag risgiau cyfreithiol ac ariannol.

Sut Gall Keenan Recycling Helpu

Keenan Recycling yw eich partner dibynadwy mewn rheoli gwastraff bwyd cynaliadwy, gan gynnig atebion cynhwysfawr i’ch helpu i lywio’r newidiadau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru. Drwy gydweithio â Keenan Recycling, bydd eich busnes yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r rheoliadau gwastraff bwyd newydd ac yn dangos eich ymrwymiad i gyfrifoldeb amgylcheddol.

Cydweithio â Keenan Recycling

Drwy gydweithio â Keenan Recycling, bydd eich busnes yn sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau gwastraff bwyd Deddf yr Amgylchedd 2021 ac yn dangos eich ymrwymiad i gyfrifoldeb amgylcheddol. Mae hyn yn rhoi hwb i’ch enw da ymhlith cwsmeriaid a rhanddeiliaid eco-ymwybodol, gan eich helpu i aros ar y blaen a bod yn barod am newidiadau sydd i ddod. Yn ogystal, mae ein datrysiadau gwastraff-i-ynni yn cyfrannu at economi gylchol trwy leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil a throsi gwastraff bwyd yn fio-nwy y gellir ei ddefnyddio.

Ymddiried yn Keenan Recycling i’ch helpu i gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth gwastraff bwyd newydd wrth wella rhinweddau cynaliadwyedd eich busnes ac yn elwa o atebion arloesol o wastraff ynni.